Forretningsbetingelser

Generelt
Nærværende forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Favrskov Advokaterne påtager sig for dig/jer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatbisstand i overensstemmelse med de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Opgavens modtagelse
For hver opgave aftales omfanget af den juridiske bistand og andre ydelser mellem Favrskov Advokaterne og dig/jer.

I forbindelse med modtagelse af en sag undersøges det straks, om der foreligger inhabilitet, eller om der kan være interessekonflikter forbundet med vores behandling af sagen.

Såfremt det konstateres, at en sådan inhabilitet/interessekonflikt foreligger, vil du/I straks blive orienteret herom og om muligt blive henvist til et andet advokatfirma.

Persondatapolitik
Som følge af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, er Favrskov Advokaterne forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra dig/jer.

Når vi behandler en sag for dig/jer, indhenter vi en række personoplysninger fra dig/jer. Det drejer sig først og fremmest om almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.

I nogle sager indhenter vi tillige dit/jeres cpr.nummer(numre) fra dig/jer. Det gælder f.eks. ved køb af fast ejendom eller ved oprettelse af testamenter og ægtepagter.

I sager omfattet af hvidvaskloven indhenter vi endvidere identitetsoplysninger fra dig/jer i form af kopi af sygesikringsbevis samt kørekort og/eller pas.

I nogle sager er det nødvendigt at indhente følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger.

Nogle gange modtager vi også personoplysninger om dig/jer fra andre aktører i sagen, f.eks. dit/jeres forsikringsselskab, modparter eller en ejendomsmægler.

Vi bruger udelukkende oplysningerne til at behandle din/jeres sag samt overholde de retlige forpligtelser, som vi er underlagt, f.eks. hvidvaskloven, skattelovgivningen, bogføringsloven og de advokatetiske regler. Vi indhenter kun de oplysninger, som er nødvendige i den forbindelse.

I det omfang det er nødvendigt for at behandle din/jeres sag, videregiver vi personoplysninger til andre relevante aktører, f.eks. modparter, vidner, skønsmænd, domstolene samt andre offentlige myndigheder.

Som advokater er vi underlagt en streng tavshedspligt om vores klienter, og tavshedspligten omfatter alle de oplysninger, som du/I har meddelt os. Vi videregiver derfor kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at behandle din/jeres sag og ifølge aftale med dig/jer, eller hvis vi er retligt forpligtet hertil.

Alle data opbevares sikkert i op til 10 år efter sagens afslutning. Dette skyldes, at advokaters rådgivningsansvar ifølge forældelsesloven gælder i op til 10 år fra rådgivningens afslutning.

Identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven slettes dog 5 år efter klientforholdets ophør.

I vores persondatapolitik på vores hjemmeside www.favrskovadvokaterne.dk kan du/I læse vilkårene for behandlingen af dine/jeres persondata og de rettigheder, som du/I har i den forbindelse.

Har du/I spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, er du/I velkomne til at kontakte os.

Honorar og fakturering
Favrskov Advokaterne fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde udenfor normal arbejdstid, arbejde af særlig hastende karakter, den interesse sagen repræsenterer for dig/jer, værdien af vores ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, den grad af specialviden, som opgavens løsning har krævet samt det opnåede resultat.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af dig/jer udover honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes afgifter, f.eks. tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter samt større kopierings- og forsendelsesudgifter. Opremsningen er ikke udtømmende.

Erhvervsklienter vil efter anmodning få et overslag over honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter.

I forbrugerforhold vil du/I modtage oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes i overensstemmelse med gældende regler.

Betalingsbetingelserne er netto 5 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt áconto afregning hvert kvartal. Dette udgangspunkt kan fraviges ved sager, som har ligget stille i en periode, f.eks. sager hvor man afventer Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Her vil afregning typisk ske hvert halve år.

I korterevarende sager afregnes sagen normalt ved sagens afslutning. Ved retssager afregnes der som minimum for hver instans, hvis sagen ankes.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves hos dig/jer ved førstkommende faktura efter denne er afholdt. Dog kræves større sagsomkostninger og udlæg indbetalt af dig/jer forud for afholdelse heraf.

Klientmidler forvaltes efter gældende regler og vil blive indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med gældende regler.

Depositum
Medmindre andet aftales i den enkelte sag, kan der opkræves et depositum. Dette vil højest udgøre, hvad der efter et forsigtigt skøn svarer til det endelige honorar i sagen. Det vil dog ofte udgøre et mindre beløb end det endelige honorar.

Favrskov Advokaterne hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som vi ikke har henvist dig/jer til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med dig/jer har overladt dele af opgavens løsning til.

Opgavens afslutning
Favrskov Advokaterne gennemfører som udgangspunkt sagen til dennes naturlige afslutning eller indtil du/I anmoder os om at afslutte denne.

Såfremt kredittiden på vores faktura, på trods af rykkere, er overskredet væsentligt, eller der indtræder insolvens hos dig/jer, forbeholder vi os ret til snarest muligt at afslutte vores behandling af sagen.

I det særlige tilfælde, at vi ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagens behandling, eller vi mener, at det er i din/jeres interesse at vi ophører med at yde bistand, forbeholder vi os ret til at udtræde af sagen. Du/I vil straks blive orienteret om dette.

Klage, lovvalg og værneting
Mener du/I ikke at den udførte bistand eller det beregnede honorar lever op til din/jeres forventninger, opfordres du/I til at kontakte den jurist/advokat som er ansvarlig for sagen. I øvrigt henvises du/I til at klage til Advokatnævnet, hvis ikke der kan findes en mindelig løsning.

Favrskov Advokaternes rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Enhver tvist som måtte opstå mellem Favrskov Advokaterne og dig/jer, kan alene indbringes for de danske domstole.

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor