Dødsbobehandling

Hvis du mister en af dine nærmeste, melder der sig en række spørgsmål som du midt i sorgen skal forholde dig til. Hos Favrskov Advokaterne hjælper vi dig igennem de praktiske problemer, så du kan bruge kræfterne på at komme godt videre.

Når én af dine nærmeste dør, anmelder bedemanden dødsfaldet til folkeregisteret og skifteretten. På dødsanmeldelsen anfører I den person som skifteretten efterfølgende skal kontakte. Skifteretten indkalder herefter til møde i løbet af 1-2 uger. Her kan det være hensigtsmæssigt at kontakte en advokat inden mødet med skifteretten, så I er afklaret med hvordan dødsboet skal behandles. Advokaten kontakter herefter skifteretten og ordner det formelle overfor skifteretten.

Der er flere måder et dødsbo kan behandles på. Hvilken måde der skal anvendes afhænger primært af arve- og formueforholdene.

Er dødsboet insolvent, dvs. at gælden er større end aktiverne, deles boet mellem afdødes kreditorer. Dødsboet vil i så fald blive opgjort efter reglerne for et konkursbo.

Er dødsboet derimod solvent, er der følgende muligheder:
Boudlæg

Småboer, hvor formuen ikke overstiger kr. 40.000 (2012-tal) når begravelsen er betalt, kan udlægges som boudlæg, dvs. udleveres til den nærmeste pårørende uden skifte.
Ved nærmeste pårørende forstås i skifteloven typisk ægtefælle, børn, andre slægtninge eller en samlever. Den der modtager et boudlæg får hele formuen i dødsboet, og skal ikke betale noget til andre arvinger eller kreditorer. Modtageren hæfter ikke for den afdødes gæld, bortset fra pantegæld, men har pligt til at betale begravelsesudgifterne og sørge for at rydde afdødes bolig.

Uskiftet bo


Efterlader afdøde sig en ægtefælle, er der mulighed for at denne hensidder i et uskiftet bo med fællesbørnene. Hvis afdøde efterlader sig særbørn skal ægtefællen derimod have samtykke til at sidde i uskiftet bo.

Ægtefællen påtager sig samtidig afdødes gældsforpligtelse. Inden man vælger at sidde i uskiftet bo er det derfor vigtigt, at man grundigt får undersøgt omfanget af afdødes gæld, herunder pante- og kautionsforhold.

Ægtefælleudlæg


Er ægtefællernes samlede formue under kr. 680.000 (2012-tal), kan den efterladte ægtefælle overtage hele den samlede formue uden at afdødes børn – både fællesbørn og særbørn – skal have nogen arv.

Ved den samlede formue forstås alt hvad ægtefællerne ejer. I opgørelsen indgår også de livsforsikringer, pensionsydelser, forsørgertabserstatning og lignede ydelser, som den længstlevende ægtefælle får udbetalt i anledningen af dødsfaldet.

Ved ægtefælleudlæg påtager ægtefællen gældsansvaret. Det er derfor vigtigt at undersøge gældens omfang.

Privat skifte


Ved et privat skifte er det arvingerne der alene står for at dele boet. Tilladelsen til privat skifte gives af skifteretten, og betingelserne som skal være opfyldt er blandt andet at:

Alle arvingerne skal være enige om, at der foretages privat skifte. Er blot én arving uenig, kan et privat skifte ikke iværksættes.
Afdøde må ikke ved testamente have udelukket muligheden for privat skifte.
Boets aktiver må antages at være tilstrækkelige til at dække boets gæld.
Mindst én af boets arvinger, som er tilstede under skiftet, skal være myndig og solvent.
Afgørende hensyn, herunder arvingerne manglende betalingsvilje, må ikke tale imod skiftet.

Ved privat skifte er det arvingerne der behandler alle forhold i boet frem til boet afslutning. Dette bevirker bl.a., at arvingerne senest 6 måneder efter boets udlevering skal udarbejde en såkaldt åbningsstatus, som skal indsendes til skifteretten. Boet skal senest et år efter dødsfaldet være endeligt afsluttet.

Offentlig skifte


Ved offentlig skifte udpeger skifteretten en autoriseret bobestyrer, som tager sig af alt det praktiske i forbindelse med skiftet.

Et privat skifte kan på ethvert tidspunkt overgå til offentlig skifte, hvis blot én af arvingerne anmoder skifteretten herom.
Boafgift

Ved boets afslutning skal der betales en afgift. Afgiften afhænger af den arv afdøde har efterladt sig, og af hvordan du er i familie med vedkommende. Ægtefæller og registrerede partnere skal ikke betale boafgift. Den nærmeste familie skal betale 15 % i boafgift for den del af arven som er større end kr. 264.100 (2012-tal). Alle andre skal betale en tillægsboafgift på 25 %.

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor