Generelt


Nærværende forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Favrskov Advokaterne påtager sig for klienten, medmindre andet er aftalt skriftligt.

I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatbistand i overensstemmelse med de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Opgavens modtagelse


For hver opgave aftales omfanget af den juridiske bistand og andre ydelser mellem Favrskov Advokaterne og klienten.

I forbindelse med modtagelse af en sag undersøges det straks, om der foreligger inhabilitet eller om der kan være interessekonflikter forbundet med firmaets behandling af sagen.

Såfremt det konstateres, at en sådan inhabilitet/interessekonflikt foreligger, vil klienten straks blive orienteret herom og om muligt blive henvist til et andet advokatfirma.

Som følge af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, er Favrskov Advokaterne forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra deres klienter.

Klienter skal derfor straks ved oprettelse af sag på kontoret afgive navn, adresse, cpr.nr. eller cvr-nr. Der tages fotokopi af enten pas eller kørekort som dokumentation for at oplysningerne er indhentet.

Honorar og fakturering


Favrskov Advokaterne fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, og arbejdet af særligt hastende karakter, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af Favrskov Advokaternes ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, den grad af specialviden, som opgavens løsning har krævet samt det opnåede resultat.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævens afgifter, f.eks. tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, samt større kopierings- og forsendelsesudgifter. Opremsningen er ikke udtømmende.

Klienten vil efter anmodning få et overslag over honorarets størrelse, hvis der er muligt ud fra opgavens karakter. I forbrugerforhold vil klienten modtage oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes, i overensstemmelse med gældende regler.

Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt a conto afregning hvert kvartal. Dette udgangspunkt kan fraviges ved sager, som har ligget stille i en periode, fx i sager hvor man afventer Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Her vil afregning typisk ske hvert halve år.

I korterevarende sager afregnes sagen normalt ved sagens afslutning. Ved retssager afregnes der som minimum for hver instans, hvis sagen ankes.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves hos klienten ved først kommende faktura efter denne er afholdt. Dog kræves større sagsomkostninger og udlæg indbetalt af klienten forud for afholdelse heraf.

Klientmidler forvaltes efter gældende regler og vil blive indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med gældende regler.
Depositum

Medmindre andet aftales i den enkelte sag, kan der opkræves et depositum. Dette vil højest udgøre, hvad der efter et forsigtigt skøn svarer til det endelige honorar i sagen. Det vil dog ofte udgøre et mindre beløb end det endelige honorar. Sagens behandling igangsættes normalt først, når depositum er indbetalt. Depositum behandles og forrentes i overensstemmelse med de gældende regler om betroede midler.
Fri proces/retshjælp

Favrskov Advokaterne er forpligtet til at søge sagen ført, med så lave omkostninger for klienten som muligt. Vi er derfor forpligtet til at rådgive klienten om muligheden for at søge fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning. Favrskov Advokaterne er ikke forpligtet til at påtage sig en sag der er omfattet af fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning.

Fortrolighed


Favrskov Advokaterne er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.
Immaterielle rettigheder

Favrskov Advokaterne bibeholder alle ophavsrettigheder og alle andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som Favrskov Advokaterne leverer til klienten i forbindelse med sagen. Klienter har alene ret til at benytte materialet til det aftalte formål.
Ansvar, ansvarsbegræsning og forsikring.

Favrskov Advokaterne er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Favrskov Advokaterne er ansvarsforsikret i Navigators A/S.

Favrskov Advokaterne er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder drifsttab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Favrskov Advokaterne hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som advokatfirmaet har henvist klienten til, ligesom advokatfirmaet ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Opgavens afslutning


Favrskov Advokaterne gennemfører som udgangspunkt sagen til dennes naturlige afslutning eller indtil klienten beder os om at afslutte denne.

Såfremt kredittiden på vores faktura, på trods af rykkere, er overskredet væsentligt, eller der indtræder insolvens hos klienten, forbeholder vi os ret til at snarest muligt at afslutte vores behandling af sagen.

I det særlige tilfælde, at vi ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagens behandling eller vi mener, at det er i klientens interesse at vi ophører med at yde bistand, forbeholder vi os ret til at udtræde af sagen. Klienten vil straks blive orienteret om dette.
Klage, lovvalg og værneting

Mener klienten ikke, at den udførte bistand eller det beregnede honorar lever op til dennes forventninger, opfordres denne til at kontakte den jurist/advokat, som er ansvarlig for sagen. I øvrigt henvises klienten til at klage til Advokatnævnet, hvis ikke der kan findes en mindelig løsning.

Favrskov Advokaternes rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem Favrskov Advokaterne og klienten, kan alene indbringes for de danske domstole.

Kontakt

Favrskov Advokaterne
Søndergade 34
8370  Hadsten
Tlf: 87 62 10 90
CVR-nr. 31797691

Email
Find os på kort

Åbningstider

Åbningstid for kontoret i Hadsten
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

favrskovkontor